0234/550 388
Calea Doctor Alexandru Șafran 145, Bacău 600298
contact@adibacau.ro
0234/550 366

ANUNŢ PRIVIND RELUAREA PROCEDURII DE SELECŢIE 

ANUNŢ PRIVIND RELUAREA PROCEDURII DE SELECŢIE A UNUI SINGUR MEMBRU C.A. – C.R.A.B.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în calitate de autoritate publică tutelară, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru  funcţia de un membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale “COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU” S.A.

            Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1.     Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.

2.     Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

          Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

·        cei 5 membri ai Consiliului de Administrație trebuie să aibă experiență în conducerea/administrarea unei companii/întreprinderi din domeniul utilităților publice;

·        cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 8 ani;

·        cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă minimum 10 ani vechime în muncă, din care minimum 5 ani experiență în funcții de conducere/coordonare, proiecte de infrastructură tehnico-edilitară, dobândită în companii, unități administrativ teritoriale și structuri asociate acestora sau unități/autorități de implementare;

·        nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice,  conform prevederile art. 28 alin.(2) al O.U.G. 109/2011modificată prin Legea 111/2016;

·        în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;

·        majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·        mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;

·        o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;

·        membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

·        selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;

·        candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o declaraţie de intenţie realizată conform scrisorii de aşteptări.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

          1.Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;

          2.Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;

          3.Capacitatea deplină de exercițiu;

          4.Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe baza de documente medicale;

          5. Să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

          6. Să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

          7. Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de Membru în Consiliul de Administrație al Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.;

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

          Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

          1. Dosarul de candidatură.

          2. Matricea profilului de candidat.

          3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

          Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

·        copia actului de identitate;

·        copia diplomelor de studii;

·        curriculum vitae(model european conform H.G. nr. 1021/2004);

·        cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;

·        cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;

·        adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;

·        declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de “independent” conform formular nr. 4;

·        declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 5;

·        declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 6;

·        declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7;

·        declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 8.

          Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

          Documentele necesare în procesul de recrutare/selecţie, formularele de declaraţii, profilul consiliului, matricea profilului consiliului și profilul candidatului în procedura de selecție, aprobate prin Hotărârea nr. 8 din 08.05.2019 a A.G.A. – A.D.I.B., se regăsesc pe pagina de internet a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău  ( www.adibacau.ro ) şi pe pagina de internet a Societăţii COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ  BACĂU S.A  (www.apabacau.ro).

          Dosarul de candidatură se va depune până la data de 08.08.2019 , ora 16,00 la registratura Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPANIA REGIONALA DE APĂ BACĂU S.A , precum și numele /prenumele candidatului. Totodată, în mod obligatoriu, candidatul va transmite dosarul și în format electronic pe adresa Expertului independent, FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, respectiv aconsiliu@gmail.com cu același mențiuni. Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

          Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe site-ul şi la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Centrul de Afaceri si Expozițional Bacău, Calea Dr. Alexandru Șafran Nr. 145, Cladirea Incubatorul de Afaceri, et.2, Bacău, Județul Bacău. tel: 0234.550.388 și din partea Expertului Independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL la tel: 0799.35.85.82.

Niciun comentariu

Adaugă comentariul tău

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security